(1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Raport Bieżący nr 1/2021

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2020 roku – w dniu 12 lutego 2021 roku

– raport za I kwartał 2021 roku – w dniu 12 maja 2021 roku

– raport za II kwartał 2021 roku – w dniu 12 sierpnia 2021 roku

– raport za III kwartał 2021 roku – w dniu 12 listopada 2021 roku

– raport roczny za 2020 rok – w dniu 25 maja 2021 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(20/2020) Przystąpienie do spółki

Raport Bieżący nr 20/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 07.12.2020 Spółka przystąpiła do MINUTOR ENERGIA Sp. z o.o.

Kwota inwestycji wyniosła 104 500 zł. Wcześniejsza zadeklarowana kwota inwestycji została znacząco zredukowana w związku z bardzo wysokim popytem ze strony inwestorów na udziały w MINUTOR ENERGIA Sp. z o.o.

Informację uważamy za istotną z uwagi na fakt połączenia się MINUTOR ENERGIA Sp. z o.o. z Hub4Fintech S.A., w której Emitent przed niedawną rejestracją przez Sąd podwyższenia kapitału, posiadał 5,38% udziału w kapitale i głosach na WZA.

Inwestycja ta jest wyrazem kontynuacji wspólnych założeń biznesowych, a także otwiera możliwości na wspólne przedsięwzięcia w branży OZE.

(19/2020) Raport 3Q 2020

Raport Kwartalny nr 19/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

(18/2020) Powołanie Prezesa Zarządu

Raport Bieżący nr 18/2020

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o zmianach w Zarządzie Spółki. Rada Nadzorcza powołała Pana Bartosza Boszko na funkcję Prezesa Zarządu.

Funkcja Wiceprezesa Zarządu została powierzona Panu Łukaszowi Ochmanowi.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys powołanego Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(17/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 17/2020

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Grzegorza Szustkiewicza na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

(16/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 16/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 17 września 2020 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 11 września 2020 r. wpisu zmian w Statucie Spółki w związku z uchwałą nr 18/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2020 r.

Zarejestrowane zmiany wraz z uchwalonym tekstem jednolitym Statutu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

(15/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 15/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 września 2020 roku otrzymał oświadczenie Pana Piotra Międlara, Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o rezygnacji z pełnionej funkcji oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 4 września 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

(7/2020) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący 7/2020

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Emitenta w Katowicach przy ul. A. Zająca 22.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

(13/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 13/2020

W związku z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”), polegającego na nieprzekazaniu w odpowiednim terminie raportu za II kwartał 2020 roku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. raport za II kwartał 2020 roku miał zostać opublikowany w dniu 14 sierpnia 2020 r. W wyniku problemów technicznych raport ten został opublikowany 15 sierpnia.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(14/2020) Uzupełnienie raportu za II kwartał o komentarz Emitenta

Raport Bieżący nr 14/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. przedstawia poniżej komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte II kwartale.

W II kwartale Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 755 498,11 PLN. Wpływ na tak dobry wynik finansowy miały przede wszystkim dwie składowe – aktualizacja wycen akcji spółek posiadanych w portfelu w wysokości 353 397,37 PLN oraz zysk z zamkniętych w trakcie kwartału inwestycji. Spółce udało się wykorzystać kilka okazji cenowych, które pojawiły się na rynkach regulowanych w wyniku gwałtownych przecen spowodowanych obawami inwestorów o skutki pandemii i związanego z tym lockdownu. Zysk z tych operacji zamknął się kwotą 407 262,72 PLN.

Z istotnych wydarzeń jakie miały miejsce w trakcie II kwartału br. wymienić z pewnością należy podpisanie przez Spółkę w kwietniu umowy objęcia akcji Surfland Systemy Komputerowe S.A., których rejestracja przez sąd nastąpiła 10 sierpnia 2020 roku. W związku z zajęciem pozycji poprzez zakupy akcji na rynku NewConnect oraz rejestracją emisji przez sąd, Emitent przekroczył próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w tejże spółce. Emitent widzi potencjał do wzrostu wartości poczynionej inwestycji, w szczególności poprzez planowane połączenie Surfland Systemy Komputerowe S.A ze spółką VR FACTORY Sławomir Matul. Poczyniona inwestycja jest spójna z polityką inwestycyjną Spółki, zakładającą inwestycje między innymi w podmioty z branży gamingowej, gamedev oraz VR. Należy dodać, że VR FACTORY specjalizuje się w tworzeniu aplikacji biznesowych oraz gier wykorzystujących technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości na takie platformy jak: HTC VIVE, Oculus, Microsoft VR/MR, PS4 VR, Mobile VR/AR. Posiadanie zaplecza reklamowego pozwala VR FACTORY na tworzenie kompletnego produktu – od konceptu poprzez produkcję a skończywszy na promocji i wsparciu sprzedaży.

Kontynuując założenia inwestycyjne Emitent objął akcje w spółce Detalion Games S.A. Detalion?Games?to reaktywacja studia znanego m.in. z serii Schizm oraz gry Sentinel: Strażnik Grobowca. Zespołowi deweloperskiemu przewodzi Roland Pantoła, który uważany jest za prekursora gamingu w Polsce. Zaczął on tworzyć we wczesnych latach 90. ubiegłego wieku, pracując w tym czasie nad wieloma tytułami, w tym nad kultową serią Schizm. To właśnie nowa produkcja Nemezis: Mysterious Journey III jest głównym projektem studia w 2020.

Kolejną ciekawą pozycją, w którą Emitent zainwestował posiadane środki finansowe w ofercie IPO, jest spółka GenXone S.A. W spółce tej prowadzona jest całość badań diagnostyki koronawirusa SARS-CoV-2. GenXone jako jedno z nielicznych prywatnych laboratoriów praktycznie od początku wybuchu pandemii wspomaga publiczną służbę zdrowia wykonując badania próbek dostarczanych z terenu całej Polski. Aktualna sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała także, że spółka GenXone S.A. podjęła słuszną i dobrą decyzję biznesową polegającą na czasowym wstrzymaniu wszystkich badań diagnostycznych z wyłączeniem tych identyfikujących zakażenie koronawirusem, generując w II kwartale z tego tytułu ponad 98 procent przychodu i osiągając 2 mln zł zysku netto. Laboratorium na przestrzeni kwartału zwiększyło swoją dobową przepustowość w zakresie wykonywania testów ze 140 do 1000.

Debiuty giełdowe tych dwóch spółek planowane są na 3 kwartał 2020 roku. Ponadto na rynku pierwotnym (w szczególności obejmując akcje spółki SkinWallet S.A.) i wtórnym Emitent zajął kilka istotnych pozycji inwestycyjnych, których wynik w przyszłości może mieć wpływ na wynik finansowy Spółki.

Przedłuża się natomiast procedura dopuszczenia akcji do obrotu na rynku NewConnect spółki One Solution S.A. (dawny Cerber Finance S.A.). Zarząd liczy jednak na osiągnięcie dobrych wyników finansowych One Solution S.A., co powinno się przełożyć na wyższą wycenę akcji tej spółki w przyszłości.

Większość spółek portfelowych Emitenta działa w branżach odpornych na skutki pandemii COVID-19. Paradoksalnie koronawirus może wpłynąć pozytywnie na rozwój ich biznesów.

Zarząd na bieżąco analizuje sytuacje na rynku finansowym i wyszukuje wartościowe podmioty do inwestycji. Obecnie Emitent rozważa kilka takich możliwości inwestycyjnych.

Spółka nieprzerwanie czyni starania dotyczące wprowadzenia akcji serii D do obrotu publicznego na rynku NewConnect, czego efektem było podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą w dniu 10 lipca 2020.

W ocenie Zarządu II kwartał br. był bardzo ważny i udany dla Spółki. Uzyskany wynik potwierdził, że przyjęte założenia inwestycyjne są poprawne i skuteczne, jednocześnie zapewniają oczekiwane przez Spółkę bezpieczeństwo alokowanych środków. Planowane na III kwartał debiuty zakupionych przez Spółkę emitentów pozwolą na realną wycenę posiadanych przez Spółkę aktywów i kolejne inwestycje. Udany drugi kwartał przełożył się także na wzrost wartości Spółki mierzony wyceną jej akcji, które na przestrzeni II kwartału zwiększyły swoją wartość ponad czterokrotnie.