27 czerwca, 2023

(11/2023) Nałożenie środka dyscyplinującego

Raport Bieżący nr 11/2023

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 616/2023 w sprawie nałożenia na Emitenta kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). W uchwale wskazano, że kara została nałożona w związku z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2022, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W ocenie Zarządu Giełdy uniemożliwiało to inwestorom dostęp we właściwym czasie do istotnych informacji na temat sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.