27 września, 2021

(13/2021) Korekta raportów okresowych za 1Q 2021 oraz 2Q 2021

Raport Bieżący nr 13/2021

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przedstawia dane, które na podstawie przepisu par. 5 ust 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO powinny zostać przedstawione w raportach kwartalnych za 1. oraz 2. kwartał 2021 roku.

W związku z powyższym, Emitent przedstawia niniejszym podstawowe dane finansowe spółki zależnej Centurion Nieruchomości sp. z o.o. za pierwszy oraz drugi kwartał 2021 roku.

Dane w PLN za 1Q 2021:

Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychody finansowe i otrzymane dotacje: 0

Wynik finansowy netto: -24 825,12

Kapitał (fundusz) własny: 347 643,73

Kapitał (fundusz) podstawowy: 20 000,00

Kapitał (fundusz) zapasowy: 550 000,00

Kapitał (fundusz) rezerwowy: 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych: -197 531,15

Wartość aktywów: 2 772 682,18

Przeciętne roczne zatrudnienie: 0

Dane w PLN za 2Q 2021:

Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychody finansowe i otrzymane dotacje: 112 858,00

Wynik finansowy netto: -34 504,65

Kapitał (fundusz) własny: 337 964,20

Kapitał (fundusz) podstawowy: 20 000,00

Kapitał (fundusz) zapasowy: 550 000,00

Kapitał (fundusz) rezerwowy: 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych: -197 531,15

Wartość aktywów: 2 759 114,62

Przeciętne roczne zatrudnienie: 0

Jednocześnie Spółka informuje, że poczynając od raportu okresowego za trzeci kwartał 2021 ww. dane będą publikowane we wszystkich raportach okresowych Emitenta.

W związku z powyższym, Emitent przedstawia skorygowane raporty kwartalne za 1. oraz 2. kwartał 2021 roku, czyli za okresy których dotyczyły korekty. Korekta raportów polegała jedynie na dodaniu ww. danych finansowych spółki zależnej. Pozostała treść raportów nie uległa zmianom.