18 grudnia, 2023

(15/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Raport Bieżący nr 15/2023

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 roku zawarł z Małgorzatą Stępień Biegłym Rewidentem z siedzibą w Warszawie (03-352) przy ulicy Rembielińskiej 20/149, wpisaną do rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 2889, umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2023 oraz 2024.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.