7 grudnia, 2021

(17/2021) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Raport Bieżący nr 17/2021

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 roku zawarł z Biurem Obrachunkowym Teresa Wylegała z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021 oraz 2022.

Biuro Obrachunkowe Teresa Wylegała wpisane jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 731.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.