31 lipca, 2020

(5/2020) Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący 5/2020

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Emitenta w Katowicach przy ul. A. Zająca 22.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.