3 kwietnia, 2017

(6/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym

Raport bieżący 6/2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) informuje, iż 03.04.2017 otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% przez Twinlight Finance Limited z siedzibą w Nikozji.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, Twinlight Finance Limited zmniejszył dotychczas posiadany udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% (50%, 33 1/3%, 33%, 25%, 20%, 15%, 10%) w wyniku zbycia 64.986.052 sztuk akcji Spółki na podstawie zawartych umów za pośrednictwem biura maklerskiego (umowy sprzedaży) rozliczonych w dniu 31 marca 2017 r.

Przed zbyciem Twinlight Finance Limited posiadał 64.986.052 sztuk akcji Spółki, które stanowiły 74,62% w ogólnej liczbie akcji, oraz 64.986.052 głosów, które dawały 74,62% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Po zbyciu Twinlight Finance Limited nie posiada akcji spółki Centurion Finance S.A.

Nie występują podmioty zależne od Twinlight Finance Limited posiadające akcje Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy o ofercie – nie dotyczy.