31 maja, 2023

(7/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 7/2023

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, polegającym na nieprzekazaniu w odpowiednim terminie raportu informującego o zmianie daty publikacji raportu rocznego za 2022 rok.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 5/2023, raport roczny za 2022 rok miał zostać opublikowany w dniu 31 maja 2023 r. Nową datą publikacji jest dzień 15 czerwca 2023 roku.

Powodem zmiany daty publikacji jest przedłużający się proces badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”