25 czerwca, 2024

(7/2024) Treść uchwał podjętych przez ZWZ 25 czerwca 2024 roku

Raport Bieżący nr 7/2024

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2024 roku podjęło uchwały, których treść znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę zmieniającą Statut Spółki – w załączniku zestawienie dotychczas obowiązujących oraz uchwalonych zmian Statutu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.