17 maja, 2017

(8/2017) Uchwała ws. podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

Raport bieżący 8/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance S.A. (dalej „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PMG Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) powzięło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy Spółki.

Na jej podstawie kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z wysokości 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) do wysokości 500.000 zł (pięciuset tysięcy złotych), tj. o kwotę 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez ustanowienie 900 (dziewięciuset) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięciuset złotych) każdy, z których 300 (trzysta) o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych) zostało przeznaczonych do objęcia przez Emitenta. Udziały zostaną objęte po cenie równej ich wartości nominalnej i pokryte wkładem pieniężnym do dnia 31 października 2017 roku.

PMG Concept Sp. z o.o. jest spółką zależną Emitenta.