12 września, 2013

GPW: Utrzymanie kary pieniężnej dla spółki STERGAMES

Utrzymanie kary pieniężnej dla spółki STERGAMES

Uchwała Nr 1084/2013

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 920/2013

Zarządu Giełdy z dnia 13 sierpnia 2013 r.

§ 1

Na podstawie § 17c ust. 8 i 9 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy, po ponownym rozpoznaniu sprawy nałożenia na spółkę STERGAMES S.A. kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych), postanawia utrzymać w mocy Uchwałę Nr 920/2013 Zarządu Giełdy z dnia 13 sierpnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 19 sierpnia 2013 r. spółka STERGAMES S.A. (Emitent), działając na podstawie § 17c ust. 8 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, złożyła wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy nałożenia na Emitenta kary pieniężnej, dokonanego Uchwałą Nr 920/2013 Zarządu Giełdy z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Zarząd Giełdy, rozpatrując przedmiotowy wniosek, dokonał ponownej oceny zasadności nałożenia na Emitenta kary pieniężnej, z uwzględnieniem wyjaśnień przedstawionych przez STERGAMES S.A. w uzasadnieniu przedmiotowego wniosku.

Mając na uwadze informacje przedstawione przez Emitenta we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, dotyczące m.in. istotnych zmian w zakresie składu osobowego organów Emitenta, zmiany strategii rozwoju Emitenta oraz zastrzeżeń wobec biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Emitenta, Zarząd Giełdy stoi na stanowisku, iż tego rodzaju okoliczności nie mogą stanowić przesłanek zwalniających Emitenta z prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych w alternatywnym systemie.

W związku z powyższym Zarząd Giełdy uznał, iż brak jest wystarczających przesłanek, uzasadniających zmianę decyzji o nałożeniu na spółkę STERGAMES S.A. kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom pif/