11 września, 2015

Harmonogram emisji akcji serii D z prawem poboru

Raport Bieżący nr 25/2015

Zarząd Centurion Finance S.A. („Emitent”) w związku z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru (treść uchwały została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr i nr 21/2015) informuje, iż akcjonariusze, którzy posiadali akcje Emitenta w dniu 31 lipca 2015 r. (dzień prawa poboru) będą uprawnieni do złożenia zapisów na akcje serii D Emitenta w terminach wskazanych w Memorandum Informacyjnym, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Emitenta do dnia 30 września 2015 r., o czym Emitent poinformuje również raportem bieżącym.

Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją. Pełen opis procedury oraz opis czynników ryzyka związanych z emisją zostanie zawarty w Memorandum Informacyjnym.

Dniem ustalenia prawa poboru był dzień 31 lipca 2015 r.

Prawa poboru nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu.

Zapisy składane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe będą przyjmowane w okresie 1 października 2015 r. – 30 października 2015 r.

Przyjmowanie zapisów na akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki – 12 listopada 2015 r.

Zarząd Emitenta dokona przydziału akcji serii D 13 listopada 2015 r.

W przypadku nie objęcia wszystkich akcji serii D w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe akcje serii D, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 12 listopada 2015 r.

Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcje serii D zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Osoby uprawnione do złożenia zapisu na akcje serii D składają zapis na akcje serii D w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym prawa poboru zostały zapisane. Inwestorzy składający zapisy podstawowe i dodatkowe okazują w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis odpowiednie dokumenty, zgodne z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej. Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, o ile taką formę dopuszcza firma inwestycyjna przyjmująca zapis.

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że Emitent nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na akcje serii D po rozpoczęciu subskrypcji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”