17 czerwca, 2014

Informacja zgodnie z dobrymi praktykami spółek notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 20/2014

Zarząd Spółki informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku

informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na

rynku NewConnect”). Wskazane naruszenie dotyczy terminu publikacji raportu bieżącego

dotyczącego odwołania oferty emisji akcji serii D.

Zarząd Spółki zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby nie dopuścić do wystąpienia

podobnej sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna:

pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre

praktyki spółek notowanych na NewConnect”