18 marca, 2014

Inwestycja Spółki

Raport Bieżący nr 10/2014

Centurion S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym informuje, iż w dniu 17 marca 2014 roku w celach inwestycyjnych realizując przyjętą strategię, nabył 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji spółki United S.A. po 0,20 zł za każdą akcję za łączną kwotę 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Zarząd Spółki podaje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona rozwoju Spółki i w ocenie Emitenta może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe, a suma zainwestowanego kapitału jest znacząca.

Podstawa prawna : §3 ust.2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.