27 czerwca, 2014

Kwalifikacja Spółki do segmentu SHLR

Raport Bieżący nr 29/2014

Na podstawie uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 16 marca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, Giełda dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 ww. uchwały.

Spółka Centurion Finance S.A zakwalifikowana została do segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk.

Do segmentu SHLR kwalifikowane są Spółki z kapitalizacją w wolnym obrocie nieprzekraczającą 1 mln zł, których przeciętny kurs wynosi mniej niż 10 gr. lub zmienność tego kursu przekracza 10 proc. (w obu przypadkach brane są pod uwagę średnie kwartalne).

Zakwalifikowanie się Spółki do segmentu SHLR prowadzi do przeniesienia jej akcji do systemu notowań jednolitych, co oznacza, że ich kurs będzie wyznaczany tylko dwa razy w ciągu dnia.

Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 lipca 2014 roku.

Zarząd Spółki zapewnia, że zaistniala sytuacja nie wpłynie na wykonanie uchwał ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18.06.2014r., działalność operacyjną Spółki oraz plany rozwoju podmiotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2. punkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.