26 września, 2014

Nabycie akcji spółki

Raport bieżący 10/2014

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Centurion Finance S.A. („Spółka”), informuje o otrzymaniu od Twinlight Finance Limited z siedzibą na Cyprze, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 i Dz. U. z dnia 23 września 2005, Nr 184, poz. 1539), zawiadomienia nabycia w dniu 23.09.2014 r. 74 678 akcji Spółki, stanowiących 1,46% udziału w kapitale zakładowym i 1,46% udziału w głosach na WZA Spółki.

W dniu 24.09.2014r. w wyniku transakcji kupna w dniu 24.09.2014r. Twinligh Finance Limited nabył 102 750 akcji Spółki Centurion Finance S.A., stanowiących 2,01% udziału w kapitale zakładowym i 2,01% głosów na WZA Spółki.

W wyniku wyżej wymienionych transackji Twinlight Finace Limited posiada 2 377 428 akcji Centurion Finance S.A., stanowiące 46,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 46,62% głosów na WZA Spółki.

Przed dokonaniem transackji Twinlight Finance Limited posiadał 2 200 000 akcji, stanowiących 43,14% udziału w kapitale zakładowym i 43,14% głosów na WZA Spółki.

Twinlight Finance Limited nie wyklucza zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia posiadanej ilości akcji Spółki.