11 maja, 2015

Odwołanie oferty emisji akcji serii D

Raport Bieżący nr 16/2015

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. i nr 14/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., odwołuje emisję akcji serii D, która została podjęta Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2014 r., a następnie zmieniona Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2014 r.

Powodem odwołania emisji akcji serii D są wątpliwości prawne (podniesione przez KDPW S.A.) co do możliwości przedłużenia terminu ważności uchwały określonego w art. 431 § 4 Ksh poprzez zmianę tej uchwały. W związku z powyższym, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Zarząd Emitenta postanowił, o odwołaniu emisji akcji serii D.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta niezwłocznie usunie ze strony internetowej Emitenta opublikowane na niej Memorandum Informacyjne.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie podjęta uchwała odwołująca poprzednie uchwały dotyczące emisji akcji serii D oraz zostanie poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwała o emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru określające nowy termin prawa poboru oraz terminy i sposób jego realizacji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”