20 stycznia, 2016

Rejestracja zmiany Statutu Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego

Raport Bieżący nr 2/2016

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), niniejszym informuje, że powziął informację, iż w dniu 19 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie, na podstawie którego zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane z kwoty 510.000,00 zł do kwoty 8.707.928,70 zł, tj. o kwotę 8.197.928,70 zł. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 81.979.287 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, która została dokonana na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 lipca 2015 r.

Emitent informuje, że po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 87.079.287.

Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”

Zmieniona treść § 7 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.707.928,70 zł (osiem milionów siedemset siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

d) 81.979.287 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki obowiązujący od dnia rejestracji zmiany w KRS.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1, § 3 ust. 2 pkt 5, § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.