15 marca, 2014

Sprzedaż aktywów – akcji spółki

Raport Bieżący nr 9/2014

P.O. Zarządu Spółki Centurion Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Krakowie, niniejszym informuje, iż w dniu 12 i 13 marca 2014 roku sprzedał w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect łącznie 1 000 000 sztuk akcji spółki United S.A. za łączną kwotę 309 044,97 (słownie: trzysta dziewięć tysięcy czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy), średnio 0,31 zł za akcję.

Po transakcji Centurion Finance S.A. nie posiada akcji spółki United S.A.

Centurion S.A. nie wyklucza ponownej inwestycji w United S.A. w przyszłości.

Podstawa prawna : §3 ust.2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”