27 listopada, 2013

Sprzedaż aktywów

Raport Bieżący nr 60/2013

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym informuje, iż w dniu 27 listopada 2013 roku sprzedał w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect łącznie 34 914 sztuk akcji spółki WEEDO S.A. za łączną kwotę 16 876,38 (słownie: szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy), dającego 34 914 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji Centurion Finance S.A. posiada 205 086 akcji co stanowi 4,33% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,33 % głosów na walnym zgromadzeniu.

W ocenie Emitenta przekazywana informacja może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe.

Podstawa prawna : §3 ust.2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”