16 kwietnia, 2013

STERGAMES SA harmonogram realizacji prawa poboru akcji serii D

Raport Bieżący nr 16/2013

Zarząd STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w przedmiocie ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii D spółki STERGAMES S.A. („Akcje serii D”) przeprowadzanej w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przekazuje poniżej harmonogram realizacji prawa poboru Akcji serii D.

Harmonogram realizacji prawa poboru akcji serii D emitowanych przez STERGAMES S.A.:

22 kwietnia 2013 r.

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii D (dzień prawa poboru).

6 maja 2013 r.

Otwarcie subskrypcji – rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje serii D w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych.

6 maja 2013 r. – 14 maja 2013 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje serii D w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych od akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru.

14 maja 2012 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii D w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych; dzień, w którym upływa termin wykonania prawa poboru.

16 maja 2013 r.

Przyjmowanie zapisów na akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych, składanych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenia Zarządu Emitenta (tzw. zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu).

do 17 maja 2013 r.

Uchwała Zarządu Emitenta o przydziale Akcji serii D, na które złożono zapisy w ramach zapisów podstawowych, dodatkowych i złożonych w oparciu o zaproszenia Zarządu.

Zarząd Emitenta informuje, iż prawa poboru ani prawa do akcji serii D nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, a tym samym nie będą przedmiotem obrotu na tym rynku.

Zarząd Spółki zastrzega, że przedstawiony harmonogram decyzją Zarządu może ulec zmianie, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu formularz zapisu na Akcje serii E, który znajduje się również na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.