14 sierpnia, 2013

STERGAMES SA nałożenie na emitenta kary pieniężnej

Raport Bieżący nr 42/2013

Zarząd SterGames S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 13 sierpnia 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o podjęciu, na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1) pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 920/2013 w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę SterGames S.A. w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Spółka informuje, że Emitent złoży w trybie § 17c ust. 8 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy w tym zakresie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”