6 maja, 2013

STERGAMES SA odwołanie harmonogramu realizacji prawa poboru akcji serii D

Raport Bieżący nr 26/2013

Zarząd STERGAMES S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym odwołuje harmonogram realizacji prawa poboru akcji serii D ogłoszony raportem bieżącym nr 16/2013 wraz z korektą ogłoszoną raportem 18/2013. Zarząd Spółki odwołuje także treść ogłoszenia opublikowaną raportem nr 15/2013. Terminy zapisów podstawowych i dodatkowych na Akcje serii D oraz wpłaty na Akcje serii D planowane były od 6 do 14 maja 2013 r.

Spółka planowała przeprowadzić emisję akcji serii D bez publikacji dokumentu emisyjnego na podstawie przepisów przejściowych nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Otrzymana od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) interpretacja nowelizacji ustawy o ofercie, zobowiązuje Spółkę do opublikowania prospektu emisyjnego.

Spółka niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do przeprowadzenia realizacji prawa poboru akcji serii D zgodnie z interpretacją ustawy o ofercie otrzymaną od KNF.

Wszelkie informacje oraz nowy harmonogram zostanie przekazany do informacji publicznej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.