31 lipca, 2013

STERGAMES SA Raport roczny SterGames S.A. za rok 2012

Raport Roczny nr 35/2013

Zarząd Spółki SterGames S.A. przekazuje do publicznej wiadomości roczne sprawozdania oraz opinię biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania za 2012 rok.

Emitent jednocześnie informuje, że 6 lipca kontynuowane będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego poddane pod głosowanie będą publikowane wcześniej projekty uchwał.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.