19 kwietnia, 2013

STERGAMES SA sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale WZA

Raport Bieżący nr 19/2013

Zarząd STERGAMES S.A. (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku, informuje, że w treści uchwały nr 14/IV/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2013 r., wystąpiła omyłka pisarska.

W niniejszej uchwale par. 5 brzmi: „Akcje zostaną pokryte gotówką i wkładami niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

Prawidłowe brzmienie par. 5:

„Akcje zostaną pokryte gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

W niniejszej uchwale w par. 11 zapis:

„d) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych), pokrytych gotówką i wkładami niepieniężnymi.”

Przyjmuje brzmienie:

„d) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych), pokrytych gotówką.”

Pełna treść uchwały znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.