18 kwietnia, 2013

STERGAMES SA transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 15/2013

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd STERGAMES S.A. („Spółka”) w osobie Prezesa Zarządu Pana Patryka Cebuli („Akcjonariusza”) zawiadamia w trybie 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach, których łączna wartość przekroczyła równowartość 5.000 euro.

W pierwszym zawiadomieniu z dnia 18 kwietnia 2013 r., o którym mowa powyżej, Akcjonariusz informuje, iż w dniu 24 stycznia 2013 r. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki poprzez zawarcie umowy cywilno-prawnej:

1. w dniu 24 stycznia 2013 r. zbył 25 000 akcji STERGAMES S.A. – cena wyniosła 0,30 zł za 1 akcję.

W drugim zawiadomieniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. o którym mowa na wstępie, Akcjonariusz informuje, iż w okresie 12 – 15 kwietnia 2013 r. dokonał transakcji zbycia 245 203 akcji Spółki, w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect, których łączna wartość przekroczyła równowartość 5.000 euro.

Akcjonariusz informuje, iż transakcje zbycia akcji zostały zawarte zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. w dniu 12 kwietnia 2013 r. zbył 235 203 akcje STERGAMES S.A. – średnia cena wyniosła 0,18 zł za 1 akcję;

2. w dniu 15 kwietnia 2013 r. zbył 10 000 akcji STERGAMES S.A. – średnia cena wyniosła 0,15 zł za 1 akcję.