13 września, 2013

STERGAMES SA utrzymanie w mocy Uchwały o nałożeniu kary regulaminowej

Raport Bieżący nr 49/2013

Zarząd Spółki STERGAMES S.A. informuje, iż na podstawie § 17 c ust. 8 i 9 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1084/2013 z dnia 12.09.2013 roku po ponownym rozpoznaniu sprawy postanowił utrzymać w mocy Uchwałę nr 920/2013 dnia 13 sierpnia 2013 roku (RB nr 42/2013 z dnia 14.08.2013r) i nałożyć na spółkę STERGAMES S.A. karę pieniężną w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”