15 marca, 2013

STERGAMES SA żądanie akcjonariuszy dotyczące zwołania NWZ

Raport Bieżący nr 9/2013

Zarząd spółki STERGAMES S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 marca 2013 r. do Spółki wpłynęło od Akcjonariuszy Adama Rudnickiego i Marty Jasińskiej (dalej „Akcjonariusze”) , reprezentujących 6,01 % kapitału zakładowego Spółki, działających w ramach porozumienia zawartego dnia 19 lutego 2013 r., żądanie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STERGAMES S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. Akcjonariusze zażądali zwołania NWZA STERGAMES S.A. i umieszczenia w porządku obrad tego NWZA, w szczególności następujących spraw:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez

emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami Spółki na dzień … kwietnia 2013 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie

zmiany Statutu Spółki.

3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji 10 000 000 akcji serii E.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z zawiadomienia wynika, iż na dzień 19 lutego 2013 r. (dzień zawarcia porozumienia) Pan Adam Rudnicki posiadał bezpośrednio 160 000 akcji STERGAMES S.A., uprawniających ich posiadacza do 160 000 głosów na WZA STERGAMES S.A., a Pani Marta Jasińska posiadała bezpośrednio 146 413 akcji STERGAMES S.A., uprawniających ich posiadacza do 146 413 głosów na WZA STERGAMES S.A., co łącznie stanowi 6,01% kapitału zakładowego STERGAMES S.A. i 6,01 % ogólnej liczby głosów na WZA STERGAMES S.A.

W związku z tym Akcjonariusze są upoważnieni do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STERGAMES S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd STERGAMES S.A. wskazuje, iż zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych przedmiotowe Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.