11 kwietnia, 2013

STERGAMES SA zmiany w składzie rady nadzorczej

Raport Bieżący nr 14/2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STERGAMES S.A. odwołało dotychczasowy skład Rady Nadzorczej.

Jednocześnie powołano Radę Nadzorczą w składzie:

1. Marcin Boszko

2. Anna Sidorczyk

3. Gabriela Derecka

4. Dominik Staroń

5. Justyna Darmoń

Zgodnie z punktem Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect, Emitent niezwłocznie udostępni na swojej stronie internetowej życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.