18 kwietnia, 2013

STERGAMES SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport bieżący 16/2013

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd STERGAMES S.A. („Spółka”), w osobie Prezesa Zarządu Pana Patryka Cebuli („Akcjonariusza”) zawiadamia o zmianie udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, poniżej progu 5%. Akcjonariusz informuje, iż zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło poprzez zawarcie umowy cywilno-prawnej w dniu 22. stycznia 2013 r. oraz w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect w dniach 12-15 kwietnia 2013 r. Przed dokonaniem transakcji zbycia Akcjonariusz był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 407 300 akcji Spółki, reprezentujących 7,99% kapitału zakładowego Spółki i taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji zbycia Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 137 097 akcji Spółki, reprezentujących 2,69% kapitału zakładowego Spółki i taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.