28 sierpnia, 2013

STERGAMES SA zwołanie ZWZA na dzień 23.09.2013r.

Raport Bieżący nr 46/2013

Zarząd Spółki STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowicka 47 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396580 (dalej Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 września 2013 r., na godzinę 18:00, które odbędzie się w Krakowie, w Restauracji „Aperitif” przy ulicy Siennej 9. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.