9 stycznia, 2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Raport Bieżący nr 2/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. (wcześniej SterGames S.A.) (dalej „Spółka”) z siedzibą w Krakowie, informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 13 ust.15 pkt. 7 Statutu Spółki, dokonała wyboru Ekonomist Sp. z o.o., z siedzibą w Mikołowie 43-195, ul. Ogrodowa 18, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Centurion Finance S.A. za rok obrotowy 2013.

Ekonomist Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym KIBR 3770.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.