20 listopada, 2014

Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA w dniu 14 listopada 2014 roku

Raport bieżący 13/2014

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Centurion Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 listopada 2014 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

1) Twinlight Finance Limited z siedzibą na Cyprze: 2.635.033 akcji, które stanowiły 100% udziału w głosach na NWZA i 51,67% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.