20 czerwca, 2014

Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ

Raport bieżący z plikiem 9/2014

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Centurion Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 czerwca 2014 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

1) Twinlight Finance Limited z siedzibą w Poseidons: 2.200.000 akcji, które stanowiły 100% udziału w głosach na ZWZA oraz 100% w ogólnej liczbie głosów, co stanowi 43,14% w ogólnej liczbie głosów.