18 stycznia, 2014

Zakup akcji spółki

Raport Bieżący nr 3/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Krakowie, informuje o otrzymaniu od Twinlight Finance Limited z siedzibą na Cyprze, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 i Dz. U. z dnia 23 września 2005, Nr 184, poz. 1539), zawiadomienia nabycia w dniach 07.01.2014r. – 10.01.2014.2014r. 460 484 akcji Spółki.

W dniu 13.01.2014 znajdowało się na rachunku Twinlight Finance Limited 701 229 akcji Spółki stanowiących 13,7% udziału w kapitale zakładowym i 13,7% głósów na WZA Spółki.

Ponadto Spółka informuje o bieżących problemach technicznych w dostępie do systemu ESPI, co skutkuje prawdopodobnym rozwiązaniem trudności w pierwszym następnym dniu roboczym.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

oraz

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”