20 maja, 2016

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy

Raport Bieżący nr 15/2016

Zarząd spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) niniejszym informuje o zawarciu 20 maja 2016 r. umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Autoryzowany Doradca).

Zgodnie z postanowieniami wskazanej umowy Autoryzowany Doradca będzie wspierał Emitenta w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w zakresie przewidzianym w §18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”