11 kwietnia, 2014

Zbycie akcji spółki

Raport bieżący 5/2014

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Krakowie, informuje o otrzymaniu od Domu Inwestycyjnego Taurus S.A. z siedzibą w Częstochowie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 i Dz. U. z dnia 23 września 2005, Nr 184, poz. 1539), zawiadomienia, iż dnia 07.03.2014 r. na podstawie informacji otrzymanej od komornika sądowego, na sesjach giełdowych w okresie 14.02.-28.02.2014 r. dokonano zbycia 550 000 szt. akcji na okaziciela spółki Centurion Finance S.A., będących przedmiotem obrotu publicznego w ASO na rynku NewConnect, stanowiących 10,78% kapitału zakładowego spółki Centurion Finance S.A. i stanowiących 10,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Centurion Finance S.A.

Przed dokonaniem sprzedaży spółka Dom Inwestycyjny Taurus S.A. posiadała 550 000 szt. akcji na okaziciela, co stanowiło 10,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do wykonywania 550 000 głosów stanowiących 10,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Centurion Finance S.A.

Po zbyciu 550 000 szt. akcji na okaziciela spółka Dom Inwestycyjny Taurus S.A. nie posiada obecnie żadnych akcji spółki Centurion Finance S.A. i nie posiada uprawnień do wykonywania prawa głosu na WZA spółki Centurion Finance S.A.

Nie występują podmioty zależne od spółki Dom Inwestycyjny Taurus S.A. posiadające akcje spółki Centurion Finance S.A. oraz nie istnieją osoby, o któych mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.