Relacje inwestorskie


 


 

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Emitenta w Katowicach przy ul. A. Zająca 22. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.


Aktualne notowania i wykres Centurion Finance ASI S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ładowanie danych...

Aktualne notowania Centurion Finance


Spółka notowana na:
GPW NewConnect