Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Aleksandra Zająca 22, 40 - 749 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez   Sąd Rejonowy dla miasta Katowice VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396580, NIP 8943023131, REGON 021527685, której kapitał zakładowy wynosi 8 707 928,70 zł (opłacony w całości).