Centurion Finance ASI S.A. jest spółką koncentrującą swoją działalność w segmencie Private Equity i Venture Capital w Polsce oraz poza granicami kraju.  Głównymi obszarami działalności są transakcje o możliwie najwyższych stopach zwrotu. Spółka uczestniczy między innymi w:

- pierwszych ofertach publicznych (IPO)
- ofertach prywatnych (private-placement)
- emisjach z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru

<czytaj dalej>


Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Aleksandra Zająca 22, 40 - 749 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez   Sąd Rejonowy dla miasta Katowice VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396580, NIP 8943023131, REGON 021527685, której kapitał zakładowy wynosi 8 707 928,70 zł (opłacony w całości).