Raporty


Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej "Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Emitenta w Katowicach przy ul. A. Zająca 22.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

RAPORTY OKRESOWE

2020:

Raport za 1. kwartał 2020

Raport za 2. kwartał 2020

Raport za 3. kwartał 2020

Raport za 4. kwartał 2020

2019:

Raport roczny
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu

Raport za 1. kwartał 2019

Raport za 2. kwartał 2019

Raport za 3. kwartał 2019

Raport za 4. kwartał 2019


2018:

Raport roczny
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu

Raport jednostkowy za 4. kwartał 2018

Raport jednostkowy za 3. kwartał 2018

Raport jednostkowy za 2. kwartał 2018

Raport jednostkowy za 1. kwartał 2018

2017:

Raport roczny jednostkowy
Sprawozdanie z badania jednostkowe
Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe
Sprawozdanie Zarządu Jednostkowe

Raport roczny skonsolidowany
Sprawozdanie z badania skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane
Sprawozdanie Zarządu Skonsolidowane

Raport jednostkowy za 4. kwartał 2017

Raport jednostkowy za 3. kwartał 2017

Raport jednostkowy za 2. kwartał 2017

Raport jednostkowy za 1. kwartał 2017
Raport skonsolidowany za 1. kwartał 2017 2016:
Raport roczny jednostkowy
Opinia i raport z badania sprawozdania jednostkowego
Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe
Sprawozdanie Zarządu Jednostkowe

Raport roczny skonsolidowany
Opinia i raport z badania sprawozdania skonsolidowanego
Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane
Sprawozdanie Zarządu Skonsolidowane


Raport jednostkowy za 4. kwartał 2016
Rapor skonsolidowany za 4. kwartał 2016
Raport jednostkowy za 3. kwartał 2016
Rapor skonsolidowany za 3. kwartał 2016
Raport jednostkowy za 2. kwartał 2016
Rapor skonsolidowany za 2. kwartał 2016
Raport jednostkowy za 1. kwartał 2016
Raport skonsolidowany za 1. kwartał 2016

2015:

Raport roczny jednostkowy
Opinia i raport z badania sprawozdania jednostkowego
Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe
Sprawozdanie Zarządu Jednostkowe

Raport roczny skonsolidowany
Opinia i raport z badania sprawozdania skonsolidowanego
Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane
Sprawozdanie Zarządu Skonsolidowane

Raport jednostkowy za 4. kwartał 2015
Raport skonsolidowany za 4. kwartał 2015
Raport jednostkowy za 3. kwartał 2015

Raport skonsolidowany za 3. kwartał 2015
Raport jednostkowy za 2. kwartał 2015
Raport skonsolidowany za 2. kwartał 2015

Raport jednostkowy za 1. kwartał 2015

Raport skonsolidowany za 1. kwartał 2015

2014:
Raport za rok 2014 - Grupa Kapitałowa

Sprawozdanie finansowe 2014 - Grupa Kapitałowa

Raport wraz z opinią biegłego rewidenta 2014 - Grupa Kapitałowa

Sprawozdanie Zarządu 2014 - Grupa Kapitałowa


Raport za rok 2014

Sprawozdanie finansowe 2014

Raport wraz z opinią biegłego rewidenta 2014

Sprawozdanie Zarządu 2014


Raport jednostkowy za 4. kwartał 2014

Raport skonsolidowany za 4. kwartał 2014

Raport za 3. kwartał 2014

Raport za 2. kwartał 2014

Raport za 1. kwartał 2014

2013:

Raport za rok 2013

Sprawozdanie finansowe 2013

Raport wraz z opinią biegłego rewidenta 2013

Sprawozdanie Zarządu 2013

2012:
Raport za rok 2012

Sprawozdanie finansowe 2012

Raport wraz z opinią biegłego rewidenta 2012

Sprawozdanie Zarządu 2012