16 listopada, 2021

(16/2021) Korekta raportu rocznego za rok 2020

Raport Bieżący nr 16/2021

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”) koryguje raport roczny Emitenta za rok 2020 przekazany do publicznej wiadomości 25 maja 2021 r., a następnie skorygowany raportami z 28 maja 2021 r. oraz 29 września 2021 r. w zakresie informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2020 r. (pkt 5 Dodatkowych Informacji i Objaśnień – „Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, oraz wskazania praw, jakie przyznają”) poprzez uzupełnienie informacji o liczbie oraz wartości posiadanych przez Emitenta papierów wartościowych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodnie z załączonym do niniejszego raportu zestawieniem.

Podstawa prawna: §5 pkt 6.1.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.