Raporty okresowe

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej "Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Emitenta w Katowicach przy ul. A. Zająca 22.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.