7 listopada, 2016

(3/2016) Wycofanie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Raport bieżący 3/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 listopada 2016 r. złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oświadczenie o wycofaniu wniosku o wprowadzenie 81.979.287 (osiemdziesięciu jeden milionów dziewięciuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Decyzja o wycofaniu wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu związana jest z uchwałą GPW w przedmiocie wykreślenia spółki pod firmą IDMSA Doradztwo Finansowe Spółka z o.o. z listy Autoryzowanych Doradców, który to podmiot współpracował ze Spółką przy procedowaniu dotychczasowego wniosku. Ponieważ nawiązanie współpracy z nowym Autoryzowanym Doradcą w ocenie Spółki istotnie wydłużyłoby proces rozpatrywania przez GPW dotychczasowego wniosku, Zarząd, mając na względzie powyższe, postanowił o sporządzeniu całkowicie nowego wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu.

Powyższa decyzja zbiega się również z planem przyjęcia przez Zarząd Spółki programu restrukturyzacji działalności Centurion Finance S.A. w kierunku zapewniającym pełną transparentność prowadzonych inwestycji oraz ich dywersyfikacji. Zamiarem Zarządu jest złożenie nowego wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu, niezwłocznie po implementacji nowej struktury organizacyjnej i realizacji zamierzonych inwestycji, celem zapewnienia pełnej transparentności i przedstawienia w dokumencie informacyjnym najbardziej aktualnej i rzetelnej sytuacji Spółki.