19 marca, 2018

(3/2018) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Raport Bieżący nr 3/2018

Zarząd Centurion Finance S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2018 roku zawarł umowę z Biurem Obrachunkowym Teresa Wylegała z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Dąbroszyńska 50. Przedmiotem ww. umowy jest przeprowadzenie badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Centurion Finance S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centurion Finance S.A. za 2017 oraz 2018 rok.

Biuro Obrachunkowe Teresa Wylegała wpisane jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 731.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.