5 sierpnia, 2021

(4/2021) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D Centurion Finance ASI S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect

Raport bieżący 4/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został przekazany wniosek Emitenta o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 81.979.287 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D.