24 lutego, 2022

(4/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 4/2022

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 23 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian w Statucie Spółki w związku z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zarejestrowane zmiany wraz z uchwalonym tekstem jednolitym Statutu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”