15 lutego, 2022

(3/2022) Korekta raportu okresowego za 4Q 2021

Raport Bieżący nr 3/2022

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. w załączeniu przekazuje korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r.

Poprawione zostały wartości kapitałów własnych oraz zysku (straty) netto w Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz w Rachunku przepływów pieniężnych, które w raporcie z dnia 10 lutego 2022 roku zostały omyłkowo podane w błędnej wysokości.

Pozostała treść raportu kwartalnego z dnia 10 lutego 2022 roku pozostała bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.