25 maja, 2022

(7/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 7/2022

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, polegającym na nieprzekazaniu w odpowiednim terminie raportu informującego o zmianie daty publikacji raportu rocznego za 2021 rok.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. raport roczny za 2021 rok miał zostać opublikowany w dniu 25 maja 2022 r. Nową datą publikacji jest dzień 31 maja 2022 roku.

Powodem zmiany jest przedłużający się proces badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”