5 listopada, 2019

(8/2019) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raport Bieżący nr 8/2019

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 5 listopada 2019 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu 28 października 2019 r. zmian w Statucie Spółki.

Zmiany Statutu zostały przyjęte uchwałą nr 12/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.

Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu Spółki wraz z uchwalonym tekstem jednolitym Statutu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.