3 sierpnia, 2015

Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centurion Finance S.A.

Raport Bieżący nr 22/2015

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 515/15, na mocy której postanowił zarejestrować 5.100.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 lipca 2015 r., dla których dniem prawa poboru jest 31 lipca 2015 r., oraz oznaczyć je kodem PLSTRGM00071.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.